TAT License No. 11-06236

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
Username:
Password:

ลงทะเบียนเอเย่น  |  ลืมรหัสผ่าน
 
Bhutan
Brunei
Cambodia
China
Europe
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Korea (South)
Laos
Macau
Malaysia
Maldives
Myanmar
Nepal
Philippines
Russia
Singapore
Taiwan
Vietnam
 Sponsor

 
 

เที่ยวจีน ทัวร์จีน เที่ยวชม 4 มณฑล เขาไท่หัง หมู่บ้านมหัศจรรย์ของโลก 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไห่หนานแอร์ไลน์ HU (PEK-HU001)

*ไม่ลงร้านรัฐบาล*
เที่ยวชมเขตธรรมชาติของ 4 มณฑล เหอเป่ย, เหอหนาน, ซานซี, ซานตง
• เทือกเขาไท่หัง ชมแกรนด์คอนยอนไท่หัง และทิวทัศน์น้ำตกสวยงามของหุบเขาดอกท้อ
• ขึ้นกระเช้าอันดับหนึ่งในจีนเพื่อล่องเรือชมทะเลสาบบนหุบเขาสูง..ทะเลสาบผิงหู
• ขึ้นลิฟต์แก้ววัดใจกับความสูงระฟ้าบนยอดสูงสุดของลิฟต์แก้ว...เมืองแห่งท้องฟ้า
• หมู่บ้านกัวเลียงหรือหมู่บ้านที่อันตราย ให้ท่านชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนหุบผา
• ชมนกชมไม้ ชมธรรมชาติบริสุทธิ์เขตป่าชายเลนว่านเหมียว
กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-11-04 7 วัน G1PEKHU17110500 HU 31,900 ติดต่อเรา
2017-11-18 7 วัน G1PEKHU17111900 HU 31,900 ติดต่อเรา
2017-12-03 7 วัน G1PEKHU17120400 HU 32,900 ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
   ดาวน์โหลดโปรแกรม :
วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน ไห่หนาน แอร์ (HU) โดยมีเจ้าหน้าที่ฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – สือเจียจ้วง – อนุสาวรีย์ชัยสือเจียจ้วง
01.40น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่งโดยเที่ยวบินที่ HU7995
06.50 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง สนามบินนี้ได้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้
บริการต้อนรับกีฬาโอลิมปิก 2008 คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกาออกแบบ
โดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออก แบบให้แบ่งเป็น 2 ข้างทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้ และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสือเจียจ้วง เป็นเมืองหลวงของมณฑลเหอเป่ย ซึ่งเมืองสือเจียจ้วงเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหม่ มีการเติบโตในราว ค.ศ.1950 และยังเป็นเมืองแรกที่ตกเป็นของพวกพรรคคอมมิวนิสต์ทางเหนือเมือปี ค.ศ. 1949
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านชม อนุสาวรีย์ชัยสือเจียจ้วง เป็นอนุสาวรีย์ที่ประกาศการเป็นอิสระภาพของชาวเมืองสือเจียจ้วง ซึ่งตั้งอยู่สถานีรถไฟเก่าทางทิศเหนือ ถูกสร้างขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 1987 เป็นวันปลดปล่อยประชาชนของเมืองสือเจียจ้วง และจารึกถึงเรื่องราวการต่อสู้เพื่ออิสระภาพของคนเมืองสือเจียจ้วง อนุสาวรีย์ชัยสือเจียจ้วงมีแผ่นจารึกหลักอยู่ 3 แผ่น ซึ่ง 1 ใน 3 แผ่น จะมีแผนหนึ่งที่มีความโดดเด่นที่สุด คือ มีความสูงของแผ่นจารึกจากพื้นขึ้นไป 7.5 เมตร และรูปปั้นนายทหารขี่ม้าที่มือขวาถือปืนชูขึ้นฟ้าเพื่อแสดงถึงชัยชนะ ส่วนม้าที่เขาขี่หน้าเชิดขึ้นแล้วอ้าปากเหมือนจะกรี๊ดร้องอย่างไม่มีวันหยุด ทำให้นักท่องเที่ยวที่ได้เห็นต้องยืนนิ่ง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Shi Jia Zhuang Yitel Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 : สือเจียจ้วง – หลินโจว – แกรนด์แคนยอนไท่หัง (รวมรถแบตเตอร์รี่) – หุบเขาดอกท้อ –นั่งรถชมวิวสองข้างทางถนนไท่หัง – เขาหวังเสียงเหยียน – เมืองอันหยาง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลินโจว เป็นเมืองตอนเหนือของมณฑลเหอเป่ย และมีเทือกเขาไท่หังที่มีชื่อเสียงประจำเมือง มีพื้นที่ 2,046 ตารางกิโลเมตร ผลสำรวจประชากรเมือปี ค.ศ. 2009 มีประมาณหนึ่งล้านสี่พันคน จากนั้นนำท่านเข้าสู่แกรนด์แคนยอนไท่หัง (รวมรถแบตเตอร์รี่) ซึ่งเป็นเทือกเขาที้มีความสำคัญของมณฑลเหอหนาน และเป็นแหล่งต้นน้ำของที่ราบสูงทางภาคเหนือของจีน มีความสูงประมาณ 1,000 เมตร และความยาวเหนือจรดใต้ 50 กิโลเมตร ซึ่งเป็นภูมิประเทศที่ประหลาด เกิดจากการไหลของน้ำจนก่อให้เกิดความสวยของตามธรรมชาติ  แกรนด์แคนยอนไท่หังยังเป็นเส้นแบ่งเขตมณฑลซานตงกับเหอหนานอีกด้วย แกรนด์แคนยอนไท่หังยังเป็นพื้นกักเก็บน้ำ ซึ่งทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ชื่นชอบความสวยงามในธรรมชาติ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านชม หุบเขาดอกท้อ เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของเทือกเขาไท่หัง ซึ่งมีความสวยงามของน้ำตก ความสวยงามของน้ำตกในหุบเขาดอกท้อ มีคนเคยกล่าวว่า ความงามของน้ำตกในหุบเขาดอกท้อเปรียบดั่งภาพวาดในนวนิยายของจีน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางชมความงาม ถนนไท่หัง ซึ่งระหว่างการเดินทางจะได้รับชมความงามของถนนไท่หัง ท่านจะมองเห็นยอดเขาต่างๆ และวิวสวยๆ มากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาหวังเสียงเหยียน หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ล่าวต้าวเหยียน ตั้งอยู่เมืองหลินโจวและเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของเทือกเขาไท่หัง ยอดเขาบริเวณนี้จะมีความแปลกประหลาดและสูงต่ำแตกต่างกันไป สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองอันหยาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของมณฑลเหอหนาน ในอยู่ภาคกลางของจีน และติดกับมณฑลซานซี เมืองอันหยางเป็นแหล่งกำเนิดของตัวอักษรเจียกู่เหวิน ซึ่งเป็นตัวอักขระโบราณที่แกะสลักบนกระดูกสัตว์หรือเปลือกหอยในสมัยราชวงศ์ซาน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Zhongzhou Yufeng International Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 4 : หลินโจว – น้ำตกหุบเขาไทหังปาเสีย (รวมรถแบตเตอร์รี่) – กระเช้าอันดับหนึ่งของจีน ล่องเรือทะเลสาบผิงหู – เดินชมวิวตามทางไม้ – เมืองท้องฟ้า – เมืองฮุยเสียน – ภูเขาว้านเซียน (รวมรถแบตเตอร์รี่) – หมู่บ้านกัวเลียง – หลินโจว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  นำท่านเดินสู่ หุบเขาน้ำพุไทหังปาเสีย(รวมรถแบตเตอร์รี่) หุบเขาอันยิ่งใหญ่ที่อุดมไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติและแหล่งน้ำทำให้เกิดจุดท่องเที่ยวมากมายและสวยงาม จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าที่ยาวเป็นอันดับหนึ่งในจีน ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 2900 เมตร และความสูง 319 เมตร ผ่านภูเขา 13 ลูก กระเช้าหนึ่งตู้รับคนได้ 8 คน มีสถานีขึ้นกระเช้า สถานีเปลี่ยนกระเช้า และสถานีลงกระเช้าทั้งหมด 3สถานี ใช้เวลา 12 นาที สามารถขนส่งจำนวนผู้โดยสารได้ 1,000 คนต่อชั่วโมง จึงเป็นกระเช้าอันดับหนึ่งในประเทศจีน หลังจากลงกระเช้าจะนำท่านไปล่องเรือทะเลสาบผิงหูชมความงามของทะเลสาบ ซึ่งตั้งอยู่บนหุบเขาสูง ทำให้ได้รับวิวทิวทัศน์อีกมุมหนึ่ง จากนั้นจะให้อิสระท่านเดินชมวิวตามทางไม้ ซึ่งท่านจะผ่านจุดชมวิวต่างๆ อาทิ น้ำตกเสียงเพลง ธารน้ำมรกต ถ้ำบ่อน้ำสวรรค์ เป็นต้น แล้วจะพาท่านขึ้นลิฟต์แก้ว ชั้นบนสุดของลิฟต์แก้วถูกเรียกว่าเมืองแห่งท้องฟ้าเนื่องจากบนสุดของลิฟต์ จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมที่ทำด้วยแก้วทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่พื้นก็เป็นแก้วเช่นกัน ท่านจะสามารถถ่ายรูปชมความงามจากด้านบน และเป็นการวัดกับความสูง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมืองฮุยเสียน ตั้งอยู่มณฑลเหอหนานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเทือกเขาไทหัง นำท่านชม ภูเขาว้านเซียน (รวมรถแบตเตอร์รี่) เป็นภูเขาที่สวยไม่แพ้เทือกเขาไท่หัง และยังมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์และมีหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงก็คือ หมู่บ้านกัวเลียง ซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าหมู่บ้านที่อันตรายเพราะหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บนหน้าผา และใช้ชีวิตอยู่แถบหน้าผาทั้งสิ้น และสมัยสงครามคนกลุ่มหนึ่งได้หลบเข้ามาอยู่บนยอดเขา ต่อมาได้มีการดำเนินการสร้างถนนที่เจาะผ่านหน้าผา จึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากมาย เพื่อมาดูความมหัศจรรย์ของทางที่เจาะเข้าหินผา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Zhongzhou Yufeng International Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 5 : หลินโจว –จี่หนาน –ทะเลสาบต้าหมิงหู – น้ำพุเสือดำ – ถนนโบราณฝูหยง (ถนนร้อยปี)
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  เดินทางสู่ เมืองจี่หนาน เป็นเมืองหลวงของมณฑลซานตง ตั้งอยู่ทางภาคกลางค่อนไปทางภาคตะวันตกของมณฑลซานตง และเป็นตะวันออกของจีน จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบต้าหมิงหู ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 5 แสนตารางกิโลเมตร และพื้นที่ภายในจะเป็นทะเลสาบครึ่งหนึ่ง อีกทั้งในอาณาบริเวณรอบทะเลสาบจะมีดอกบัวและต้นหลิวรายล้อม ชวนให้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพและอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่น
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านชม บ่อน้ำพุเสือดำ ซึ่งเป็นบ่อน้ำพุที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 ของเมืองจิหนาน น้ำแรงและเสียงดัง จึงตั้งชื่อเรียกว่าน้ำพุเสือดำ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนฟูหยงเจีย ย่านการค้าสำคัญนับตั้งแต่สมัยโบราณ ถนนที่เต็มไปด้วยร้านอาหารมากมายที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจี่หนาน ให้ท่านได้เลือกช้อป ชิมตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Shandong Litian Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 6 : จี่หนาน – ตงหยิง – สามเหลี่ยมปากแม่น้ำฮวงโห – เขตป่าชายเลนว่านเหมียว – ชมนกนานาชนิด
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองตงหยิง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือติดกับทะเลปอไห่ ซึ่งเป็นปลายทางของแม่น้ำฮวงโหที่ลงสู่ทะเลปอไห่ และเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมจากนั้นนำท่านชม สามเหลี่ยมปากแม่น้ำฮวงโห เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่อุดมไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย ท่านสามารถถ่ายรูปความสวยของแม่น้ำฮวงโหที่ไม่เหมือนที่ใดได้จากที่นี้ที่เดียวเท่านั้น
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านชม ทุ่งต้นกก ซึ่งจะขึ้นเต็มตามปากแม่น้ำฮวงโฮ จากนั้นนำท่านสู่ เขตป่าชายเลนว่านเหมียว พร้อมชมดูและถ่ายรูปนกนานาชาติที่อาศัยอยู่ตามแนวเขตชายเลน ที่ต้องพึ่งพาป่าชายเลน ท่านจะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและระบบนิเวศน์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Blue Horizon Xinyue Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 7 : ตงหยิง – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  เดินทางกลับสู่ เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้านกั๋วเป็นเมืองหลวงของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์เหลียวเป็นเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึงสาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ยผิงและเป่ยจิง เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 จนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น16 เขต และ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นครปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีน และก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณและยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
18.00น. เดินทางสู่สนามบิน กรุงปักกิ่ง
21.05น. อำลากรุงปักกิ่งเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  HU7995
00.40น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 

อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 4 พฤศจิกายน 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 31,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 31,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 36,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 31,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 31,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 31,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-PEK 2017-11-05 01.40-06.50 HU HU7996
2 PEK-BKK 2017-11-10 21.05-00.40 HU HU7995

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 18 พฤศจิกายน 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 31,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 31,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 36,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 31,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 31,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 31,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-PEK 2017-11-19 01.40-06.50 HU HU7996
2 PEK-BKK 2017-11-24 21.05-00.40 HU HU7995

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 3 ธันวาคม 2560
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 32,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 32,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 37,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 32,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 32,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 32,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-PEK 2017-12-04 01.40-06.50 HU HU7996
2 PEK-BKK 2017-12-09 21.05-00.40 HU HU7995
 

ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรมคือบัวหิมะ, หยก, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าทุกร้าน จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000. – บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน วีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
9.น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม,ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บหมายเหตุ: สายการบินแอร์ไชน่า CA ให้กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ1ใบมีน้ำหนักไม่เกิน23กิโลกรัมและขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน158เซนติเมตร (กว้าง+ยาว+สูง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ1ชิ้นน้ำหนักต้องไม่เกิน7กิโลกรัมถ้าน้ำหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้จะต้องเสียส่วนที่เกินเป็นจำนวนเงิน200 USD หรือ1,300หยวนต่อใบ
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ำหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.ค่าทิปไกด์ คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ รวม 210 หยวน/ทริป

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**วีซ่าเดี่ยว**

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5X2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6เดือน2ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา ชุดครุยรับปริญญา ต้องเห็นใบหู และห้ามใส่แว่นตาดำ
4. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือRe-Entryด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทำงานตำแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทำงานญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2อาทิตย์
12.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานใน ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม3,560บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก อย่างน้อย2หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5X2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6เดือน2ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจาก คอมพิวเตอร์ ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา ชุดครุยรับปริญญา ต้องเห็นใบหู และห้ามใส่แว่นตาดำ
3.ใบอนุญาตการทำงาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง